กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธนพร มูลศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2