การประถมศึกษา

นางสาวจิราภา อินจินา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าการประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1