กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววณปภา พลนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3