กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา จำรัสประทีปพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1