ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :