พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ส่งเสริม  ปลูกฝัง  คุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย  และค่านิยมที่พึงประสงค์         สร้างประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วม