วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“ มุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานโรงเรียนดีศรีตำบล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”